BenR/Adviseurs voor duurzaamheid

Overheden

Beleidsontwikkeling, Kollumerland

Expertisegebied: strategisch advies & implementatie (overheden)
Opdrachtgever: gemeente Kollumerland
Periode: 2002-2008

Opdracht

De gemeente Kollumerland c.a. had op kleine schaal al enkele duurzame projecten gerealiseerd, maar het ontbrak aan een duidelijk duurzaam bouwen-beleid. Medio 2002 deed de kans zich voor om de ontwikkeling van dit beleid te combineren met een Uitvoeringsprogramma voor Klimaatbeleid; de gemeente kreeg financiële steun van het Rijk (BANS). BenR kreeg de opdracht de gemeente te ondersteunen. Nadrukkelijk was het de wens van de gemeente om het beleid zo praktisch mogelijk in te richten, zodat iedereen ermee aan de slag kon. Hoe pak je dat aan?

Wat hebben we gedaan?

Een duurzaamheidsbeleid waar iedereen in de gemeente mee aan de slag gaat komt niet tot stand vanuit een studeerkamer. Daar is een cultuuromslag voor nodig. Ingesleten patronen en denkbeelden moeten plaatsmaken voor een andere manier van denken over duurzaamheid. Onze rol valt dan ook het beste te beschrijven als die van verandermanager.

  • BenR heeft brainstormsessies gehouden met alle medewerkers die in de praktijk te maken hebben met duurzaamheid. De groep boog zich over vragen als: wat vinden wij duurzaam? Hoe gaan we dat uitdrukken? Wat is onze ambitie?
  • De uitkomsten vertaalden we in een Werkboek Duurzaam Omgeven. Naast het formele beleid gaf het Werkboek vooral handvatten om duurzaam bouwen in projecten vorm te geven. Daarnaast ontwierp BenR een vierjarig uitvoeringsprogramma met activiteiten en projecten.
  • We boden vervolgens zelf een dag in de week ondersteuning vanuit het gemeentehuis. BenR kreeg zo een vaste en herkenbare plek in de organisatie als duurzaamheidsadviseur. Voor de organisatie waren we coach, kennisbron, adviseur en soms – op duurzaamheidsgebied – het geweten.
  • Nu het beleid staat en wordt uitgevoerd, blijft BenR betrokken als sparringpartner op projectniveau.

Resultaat

Het eerste beleidsdocument, dat werd opgesteld op basis van de brainstormsessies, had nog een bescheiden ambitieniveau. Later ontstond er draagvlak en enthousiasme voor hogere ambities. Met als hoogtepunt de energievisie: de gemeente wil in 2020 geheel energieneutraal zijn. Dat betekent dat de gemeente op jaarbasis tenminste evenveel duurzame energie opwekt als gebruikt. Zeker zo belangrijk als de totstandkoming van deze beleidsdocumenten vinden we het feit dat duurzaamheid écht is verankerd in de gemeente. Het onderwerp leeft, zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau. Iedereen wil graag keuzes maken die de duurzaamheid bevorderen. Ook de samenwerkingspartners, waaronder woningcorporaties en bouwbedrijven van de gemeente kiezen steeds meer voor duurzaamheid.

Bijzonderheden

  • Na vier jaar duurzaamheidsbeleid vond in mei 2008 de Groene Week plaats, met heel veel activiteiten en publiciteit. Inwoners, scholen en bedrijven deden hieraan enthousiast mee.
  • Lees de energievisie van Kollumerland